Programma

1. diena, 2011. gada 16. septembris, LU lielā aula.


10.00 – Kongresa atklāšana (vada Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs prof. Inesis Feldmanis).
Latvijas Valsts Prezidenta Andra Bērziņa uzruna.
Latvijas Izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka uzruna.
LU rektora Mārča Auziņa uzruna.
LZA Senāta priekšsēdētāja Jāņa Stradiņa uzruna.
LU Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša uzruna.
LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāna Andra Šnē uzruna.

Plenārsēdi vada prof. Aivars Stranga un prof. Inesis Feldmanis.

10.30 – 10.50 Ervīns Oberlenders (Vācija): Kādēļ Baltijas vēsture? Baltijas un Austrumeiropas vēstures pētniecība Vācijā;
10.50 – 11.10 Andrejs Plakans (ASV): Rietumu un latviešu historiogrāfijas sakaru attīstība kopš 1991. gada;
11.10 – 11.30 Detlefs Hennings (Vācija): Vācbaltiešu vēstures izpētes līmenis un perspektīvas;
11.30 – 12.00 Boriss Sokolovs (Krievija): Otrā pasaules kara tematika mūsdienu Krievijas historiogrāfijā;

12.00 – 13.00 Jautājumi un diskusija.

13.00 – 14.15 Pusdienas pārtraukums.

Plenārsēdi vada asoc. prof. Henrihs Soms un prof. Guntis Zemītis.

14.15 – 14.35 Andris Šnē: Aizvēstures pētniecība Latvijā (1991–2011): izpētes tradīcijas un jaunu virzienu meklējumi.
14.35 – 14.55 Ilgvars Misāns: Nacionālā un eiropeiskā tradīcija viduslaiku un jauno laiku vēstures izpētē Latvijā (1991–2011).
14.55 – 15.15 Inesis Feldmanis: Par dažām aktuālām Latvijas 20. gadsimta politiskās vēstures pētniecības problēmām.
15.15 – 15.35 Ainārs Lerhis: Latvijas 20. gadsimta vēstures politizācijas pamattendences: ieskats Krievijā sastopamajās nostādnēs postpadomju telpas integrācijas centienu kontekstā.

15.35 - 16.00 Jautājumi un diskusija.

16.00 – 16.30 Kafijas pauze.

16.30 – 16.50 Antonijs Zunda: Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas: rezultāti un problēmjautājumi.
16.50 – 17.10 Vita Zelče: Sociālās vēstures rakstīšana Latvijā (1991–2011).
17.10 – 17.30 Aleksandrs Ivanovs: Reģionu vēstures izpēte nacionālās historiogrāfijas kontekstā: Latgales vēstures historiogrāfijas attīstības tendences (1991 – 2011).
17.30 – 17.50 Kaspars Kļaviņš: Neapzināts, ignorēts un nezināms materiāls Latvijas vēstures zinātnē no 1991. līdz 2011. gadam.

17.50 – 18.10 – Jautājumi un diskusija.


2. diena, 2011. gada 17. septembris, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, LU Lielā aula.
 

I. Darbs septiņās sekcijās:

1. sekcija "Latvijas aizvēstures problēmas". Moderatori – Guntis Zemītis un Andris Šnē. Sekcjas programma: aizvestures_problemas.doc

2. sekcija "Viduslaiku un jauno laiku vēstures problēmas". Moderatori – Ilgvars Misāns un Gvido Straube. Sekcjas programma:  viduslaiki_un_jaunie_laiki.doc

3. sekcija "Latvijas politiskā vēsture 20. gadsimtā". Moderatori – Inesis Feldmanis un Ilgvars Butulis. Sekcjas programma:  politiska_vesture.doc

4. sekcija "Latvijas sociālā un kultūras vēsture 20. gadsimtā". Moderatori - Vita Zelče un Ineta Lipša. Sekcjas programma: sociala_un_kulturas_vesture.doc

5. sekcija "Latvija starptautiskajās norisēs". Moderatori – Aivars Stranga un  Antonijs Zunda. Sekcjas programma: latvija_starptautiskajas_norises.doc

6. sekcija "Latvijas reģionu vēsture". Moderatori - Henrihs Soms un  Armands Vijups. Sekcjas programma:  regionu_vesture.doc

7. sekcija "Izglītība" (vēstures mācīšana skolā, vēstures tēmas augstskolā, vēstures pasniegšanas metodes). Moderatori - Vija Daukšte un Jānis Ķeruss. Sekcjas programma: vestures_apguve_un_macisana.doc

II. Noslēguma plenārsēde (sekciju vadītāju īsi ziņojumi par galvenajiem darba rezultātiem, rezolūcijas pieņemšana). Moderatori – Daina Bleiere un Ilgvars Misāns.


9. 00 – 11.30 Sekciju darbs;

11.30 – 12.00 Kafijas pauze;

12.00 – 14.00 Sekciju darbs;

14.00 – 15.30 Pusdienas pārtraukums;

15.30 – 17.30 Kongresa noslēgums, nobeiguma dokumenta pieņemšana.

 

Latvijas vēsturnieku pirmo kongresu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Papildus informācija